Wednesday, September 28, 2011

September 27, 2011


The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


Himmelsvandraren,  September 27, 2011Hälsningar från Federationen:


Vi kommer åter för att ge er mer nyheter under dessa dagar som leder upp till Avslöjandena. Vi har ofta talat om vad som händer på er värld bakom scenen. Idag vill vi framförallt diskutera vad som händer här, med oss, hos Federationen.

Vi kommer samman varje dag för att diskutera närliggande ting då det gäller allt som utvecklar sig på er planet. Vi är framförallt här för att assistera Gaia i hennes upplyftning, och som konsekvens, alla levande varelser på er planet. När vi kommer samman så är det inte samma sak som era möten, särskilt de som sker i era affärsmöten. Våra möten är istället medvetna kontakter mellan olika grupper, vilket är nödvändigt för att fatta beslut. Vi förbinder helt enkelt vårt medvetande med alla de på ett visst projekt och diskuterar vad som behövs göras och bygger upp en konsensus om hur frågan tas an. Dessa möten kanske inte bara är med våra egna raser inom Federationen, utan också med andra sorter, och andra varelser, eller ni kanske kallar dem för änglar eller Uppstigna Mästare. Vi välkomnar vishet från alla sidor. Som ni vet så är detta projekt stort och massivt, och åtaget är under ledning och styrande av Skapelsen själv, och vi har svarat på detta kall gladeligen och utan tvekan. Men en sådan enorm uppgift kräver bidrag från många olika faktioner. Vi hör också med er på många nivåer om hur det hela går och vad det bästa sättet framåt är. En del av er vet om dessa ”möten”, medan andra inte. I vilket fall som helst så är era bidrag i denna process kritiska. Håll dock i minnet att medan ni, som ljusarbetare, läser dessa meddelanden är medvetna om vad som utvecklar sig så finns det hundratals miljoner av i er värld som inte är. När ni ser denna bleka sanning från vårt perspektiv så blir processen enorm och saktfärdig.

Vi har nyligen kommit samman för att diskutera de slutliga planerna för Avslöjandena. Vi har blivit medvetna om en lätt påtryckning från själva Skapelsen att driva på med Avslöjandena. Trots brist på tecken från era ledare i detta avseende, som vi ser drar fötterna efter sig mer och mer, så måste vi själva gå framåt för att utföra denna uppgift. Som det gamla ordspråket säger: ”ge dem ett finger och de tar hela handen”. Vi har gett era ledare upprepade tillfällen att föra Avslöjandena till er, och varje gång har det uteblivit. Vi hör nu vårt eget kall att göra så, vilket kommer från den högsta källan. Det finns mindre och mindre utrymme för ett fönster av möjligheter mellan Avslöjandena och er Upplyftningsprocess. Detta fönster skall användas för att tillvänja er vid vad som kommer, och om det blir för litet så upplever vi det som att det blir för lite tid för att genomföra den enorma uppgiften att förbereda er för er upplyftning. Handling kommer därför att utföras snarare hellre än senare av denna anledning, för att justera denna obalans.

Vi upplever det nu som att skyddet av de delar av militären som har kommit över till Ljuset är tillräckligt för att tillåta oss att avslöja oss själva för er. Vi har också kommit till en konsensusuppfattning att de som kommer att fortsätta att kämpa mot oss blir tillräckligt hållna under kontroll så att vi kan gå framåt med ett sådant mål.

Slöjan mellan er värld och de flertaliga dimensionerna som är tillgängliga för ert Högre Jag lyfts nu och för er bortom er förmåga att hålla på plats er illusion i tredje dimensionen om vad som är verklighet. Vi kommer till en punkt då allt kommer att avslöjas i Sanning. Vi har också lagt märke till många fall av en ny form av medvetna böner riktad mot Skaparen från er. Dessa tankar är ämnad att be om Skaparens välsignelse för att starta själva processen, istället för välsignelsen som redan har uppnåtts för oss om att åta oss det med bästa möjliga omdöme. Vi gläds år era tankar då detta mer än något annat kommer att tillåta processen att utveckla sig.

Då vi planerar de slutliga stadierna för Avslöjandena från vår sida så kommer ni utan tvivel att se större och större uppvisningar, mer vågade med mindre möjligheter till bortförklaringar, av våra skepp i ert luftrum. Vår fokusering, i första hand den tredje världen, kommer nu att förskjutas till större länder runt om i er värld och ni kommer att se hur nyhetsmedian rapporterar. Det förefaller som att en del av kabalen som kontrollerar er nyhetsmedia är uppmärksamma inför detta slutspel och önskar att få en uppgörelse i sista minuten, vilket inkluderar en fokusering på sanningen i deras respektive media, i utbyte mot lindring och nåd i deras domar. Vår konsensus här är att vi ser detta som något positivt, då det startar processen som vi önskar för alla.

Dessa tider är helt enastående för er. Spännande, frustrerande, glädjefulla, medryckande, skrämmande och upplyftande på samma gång. Med ovillkorlig Kärlek så kan ni klara av dessa tider som går mot vad ni vet är den största upplevelsen i er mänskliga historia. Håll er tro på processen och vet att vi är här och arbetar outtröttligt mot detta mål. Tänk er hur er hela varelse, kropp, själ, och sinne är fylld med Ovillkorlig Kärlek så kan ni betrygga er själva och tysta ned det negativa.Var i frid.


Channeller: HimmelsvandrarenSvensk översättning: Per Staffan  Translations

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

Monday, September 19, 2011

September 18, 2011


Den Galaktiska Federationen via Himmelsvandraren

18 september, 2011Hälsningar från Federationen:

Vi leverera nu upptakten till den största händelsen i mänsklighetens historia. Ni kommer nu att genomgå de förändringar, vilka vi har diskuterat under en så lång tid och inför vilka vi har förberett oss från vår sida under en mycket lång tid. Dessa förberedelser kommer att gå förlorade för en del i ögonblicken efter Avslöjandena då en virvelvind av aktiviteter och händelser utvecklar sig på er planet. För andra kommer förberedelserna att vara nyttiga. Vilken nivå av förberedande som ni än har under dagarna och veckorna som följer efter Avslöjandena så kom alltid ihåg att hjälpa varandra till er allra bästa förmåga. 

Vi har kontinuerligt sagt till er att Avslöjandena är en avgörande händelse i skjutningen framåt av den mänskliga rasen och mot ett galaktiskt medborgarskap och slutligen er Upplyftning. Denna förskjutning i medvetande är en stor händelse, vilket har setts framemot i kosmos med stor spänning under en mycket lång tid.När planerna inom kort utvecklar sig för en omstrukturering av det monetära systemet i era globala ekonomier och inom era regeringar så blir det inga stora uttalanden. Det kommer att bli som om att de är oväsentliga och bara ett annat sätt att göra affärer. Det kommer att hanteras av er nyhetsmedia som bara ett annat sätta att hantera den ekonomiska krisen i er värld och kommer inte att uppmärksammas av många som en i sanning världsförändrande händelse. Detta är med avsikt. Att skapa än mer uppbrott och kaos i sinnena hos massorna (vilket med säkerhet skulle komma som ett resultat av uttalanden om vår närvaro till er) skulle vara alltför mycket för er att hantera. Vi ser istället detta sätt att införa förändringar genom bakdörren som mycket mer effektivt och praktiskt. 

Strax efterföljande dessa förändringar, av vilka en del redan har ägt rum, kommer ett mer formellt uttalande om Avslöjanden. Som vi har diskuterat tidigare så kommer förändringarna som äger rum till följd av avslöjandena att bli högst väsentliga och överväldigande för en del, om inte för de flesta. Förberedelserna är redan på gång för en plats, datum och tid för det officiella uttalandet och också hur det skall ske och den oundvikliga hanteringen av nyhetsmedia då de jagar alla detaljer. Detta var en händelse vars planering lämnades till sista sekunden av många anledningar. Det diskuteras nu och kommer att bli implementerat inom den tidsram som diskuteras av era ledare. 

Vi ber er återigen att ert agerande förblir lugnt och avsiktligt. Ni är fyrar av Ljus för världen. Ert agerande och hållning kommer att diktera hur andra kommer att reagera. Ert lugn då det gäller hur saker och ting verkligen ligger till kommer att gå långt för att hålla andra inom ett rimligt mått av förnuft, vilket är nödvändigt för att förstå och ta åt sig all den information som kommer att följa i snabb takt när väl uttalandet är gjort. Efter detta så kommer vi till er, med öppna armar och hjärtan, med Kärlek och uppspänning inför vår återförening.Till det ögonblicket så håll er öppna till positiva energier som snart kommer att överskölja er planet som en regnstorm. Det är för er nytta och fördel, oberoende om ni känner det eller ej. Håll er sanna till ert kall och er inre känsla om vilka och vad ni är och vad ni måste uppnå. Dessa tankar kommer att bekräftas för er på mycket verkliga och väsentliga sätt.


Var i frid.


Channeller: HimmelsvandrarenSvensk översättning: Per Staffan  Translations

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.
Saturday, September 17, 2011

September 7, 2011


The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


Himmelsvandraren,  September 7, 2011Hälsningar från Federationen:
Då det nu går framåt fortare än till och med vad vi hade vågat hoppats på så känner vi det som att det var nödvändigt att ni får nästa uppdatering nu. Två väsentliga frågor har kommit till sin spets i era samhällen. Det första är att bankväsendet har gjort de nödvändiga utbytena för att föra över det monetära systemet till en ny ordning. En grupp av länder har tagit sig an Illuminati i detta hänseende och påtvingat en eftergift snarare än vi hade förväntat oss. För det andra så förfaller det som att de otyglade militära falangerna i flera länder nu följer de senaste överenskommelserna, och banar därmed vägen för ett säkrare försök mot Avslöjanden än vi har sett på senare tid.

Vi vill betona att det har funnits många tillfällen då omständigheterna har förändrats i det förgångna, precis då vi trodde att allt var redo och klart, och därigenom blev det oundvikliga ytterligare försenat. Vi kan inte med säkerhet säga om dessa nya utvecklingar kommer att garantera Avslöjandena som vi har förväntat oss. Vi kan bara säga att ett nytt fönster för möjligheter har framstått för era ledare att ta till vara på och föra denna process vidare.

Då det kommer att finnas många som är helt oförberedda för vad som kommer tror vi dock att ni har tillräckligt med kunskap och beslutsamhet för att hjälpa dessa individer igenom dessa uppbrott. Med detta så menar vi uppbrott i tankar, psyke och mental/emotionell hälsa då ni tar in den ”nya” kunskapen om er större Galaktiska Familj.

Lita på att då saker och ting utvecklar sig så har allt planerats från vår sida med hjälp från stora spirituella varelser som har ert välstånd som deras yttersta uppgift. Låt er inte dras in i rädslan från de som annars skulle distrahera er från era mål. Var och en av er har en specifik roll att spela, och även om ni inte vet i detalj vad det är, eller kanske inte alls, så bli inte missmodiga. Känslorna som ni alltid har haft att något stort skulle ske under er livstid och att ni var en del av det är genuina känslor som inte kan förkastas. Acceptera inte bara vad vi säger om detta, utan se inom er och urskilj denna sanning för er själva. Låt detta vara er ledning när ni inte kan sätta fingret på exakt vilken plan som ni är en del av.

Era ansträngningar till dags har så enormt hjälpt hela denna process framåt, mer än ni någonsin kan tänka er. Ert engagemang för Sanningen och Ljuset är en underbar inspiration för oss, här, då vi arbetar för att föra oss närmare till vår oundvikliga förening. Kärlek är nyckeln. Det är dags att öppna dörren.

Var i frid.


Channeller: HimmelsvandrarenSvensk översättning: Per Staffan  Translations

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

September 5, 2011


The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


Himmelsvandraren,  September 5, 2011Hälsningar från Federationen:


Vi kommer åter för att diskutera en annan aspekt av den begynnande Avslöjningsprocessen med er. Ni är mitt i förändringarna som pågår just nu runt omkring på er planet. Det finns en stor förskjutning på gång inom det ekonomiska och affärsvärlden som har skapat en ohejdlig förändring, vilket för oss närmare till Avslöjandena och vår förmåga att lära er vad vi vet om er Upplyftningsprocess under den lilla tid som finns kvar innan det också anländer.

Er värld kommer att drastiskt efter Avslöjandena. I stor utsträckning så kommer den att förändras på grund av att ni alla kommer att få tillgång till enheter för fri energi och andra teknologiska under som ni nu bara kan drömma om, men som nu finns på er värld vid denna tid. Detta inkluderar enheter för teleportation, maskiner som tillåter er att se händelser i det förgångna i holografiskt format, kommunikationsenheter som låter er nå vem som helst, var som helst och när som helst. Länder i tredje världen, vilka har högst väsentligt blivit utsatta för Illuminati girighet och maktspel, kommer nu att bli jämlikar med alla andra länder. Tänk er den oanvända rikedomen av kunskap, innovation och talang som kommer att öppnas upp till hela mänskligheten när dessa länder blir jämställda med alla andra och deras folk kommer att höras. Utbildning blir global och interaktiv, inte bara en lokal lyx. Med teleportation så kan hela klasser förflytta sig till historiska platser för att se och uppleva för sig själva förutom att använda holografisk teknologi för att se hur historian utvecklade sig. Er sanna historia kommer att läras ut och inga områden kommer att hållas ifrån er. Alla områden av utforskning och experimentering kommer att öppnas för er, med det erkända ändamålet att alla upptäckter är till för förbättring av mänskligheten, och inte bara ett fåtal.

Många av dess scenarios förefaller långsökta för er och en härlig dröm, men inte mer än så. Detta är långt ifrån sanningen dock. Tänk er den absoluta friheten av den mänskliga själen med sådana enheter. Nu förstår ni varför denna teknologi, denna kunskap, denna historia, hölls från er under en sådan lång tid. Ingen kan stå över en annan när ni inser att ni alla är en.

Dessa saker och många fler kommer till er. Det finns redan på väg en stor rörelse som kommer att leda till en omfördelning av ert system av tillgångar och rikedomar, ert legala system, och det sättet på vilket ni gör affärer. De nödvändiga protokollen för Avslöjandena sätts nu på plats. Vi kommer allt närmare det oundvikliga och vi förblir så upptända som någonsin då vi till slut kan föras samman i öppen och kärleksfull kontakt.

Då saker och ting går framåt exponentiellt så kommer ni att bli överväldigade utav hastigheten med vilken denna process utvecklar sig. Vi är där, vid varje sväng, för att se till att allt går som planerat. Ha ett lätt och glatt hjärta under dessa kommande dagar och vi kommer att bli glädjefull tillsammans i vårt möte.

Var i frid.


Channeller: HimmelsvandrarenSvensk översättning: Per Staffan  Translations

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

Thursday, September 1, 2011

August 31, 2011


The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


Himmelsvandraren,  31 augusti, 2011Hälsningar från Federationen:
Vi har tagit tid på oss sedan vi sist kommunicerade med er, då vi har varit mycket upptagna på senare tid. Det finns en enorm aktivitet från vår sida då alla nu gör sig färdiga för en ovanlig stor händelse. Vi förblir exciterade och förväntansfulla angående händelserna som kommer att äga rum i er värld. Vi har nu en möjlighet att uppdatera i detta avseende.

De senaste utvecklingarna i Amerika har säkerligen fått många av er att undra vad som har hänt. Vi upptäckte användandet av kemispår och andra enheter för att ta vad som från början var en naturlig händelse, en orkan, och expandera den och dirigera om dess bana. Vi har tagit våra egna åtgärder för att minska intensiteten av denna händelse, men vi erkänner också era ansträngningar, vilka har varit ganska så effektiva för att minska effekten genom er tankekraft. Förstörelsen blev stor, men det mesta av det var en del av den naturliga världen och nödvändigt för Gaias transformering.

Vi har haft stora debatter om vad exakt vi bör och inte bör informera er om via våra diskussioner. Vi erkänner er önskan om att inte delges vissa datum då det gäller Avslöjandena, då detta har en tendens att försvaga istället för att stärka den mänskliga sinnesstämningen, särskilt då vi inte själva kan vara helt säkra då det gäller slutresultatet när det gäller dessa händelser. Våra diskussioner tog också upp såvida vi i förväg skulle berätta om de mänskligt orsakade och naturliga händelserna som äger rum i er värld. Vi har beslutat att i nuläget inte informera om dessa händelser i förväg, såvida de inte på något sätt passar in i en förklaring som är nödvändig för er.

Ni har utan tvivel lagt märke till en stor ökning av uppvisandet av våra skepp i ert luftrum runt om i er värld, och ibland i stort antal. Detta kommer att fortsätta och växa än större i magnitud och frekvens. Vi ställer in så många människor som möjligt till vår existens för att förbereda för det oundvikliga. En väsentlig faktion av Illuminatis okontrollerade element har nyligen ”sett ett ljus” och gjort en hemlig överenskommelse med de som redan övervakar ett maktöverförande som är på väg i många av de grundläggande funktionerna. Detta bör hjälpa för att bereda en vägen mot Avslöjandena.

Var reda för det oundvikliga. Fokusera på uppgiften som ligger framför er då saker och ting uppenbaras för er. Den subtila Avslöjandeprocessen kommer nu att bytas ut mot en mycket mer uppenbar och kraftfull form av Avslöjanden. Var snälla mot varandra under dessa prövande tider.


Var i frid.


Channeller: HimmelsvandrarenSvensk översättning: Per Staffan  Translations

August 17, 2011


The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


Himmelsvandraren,  017 augusti, 2011Hälsningar från Federationen:
Vi har viktiga nyheter åt er idag. Det förefaller att för första gången så är alla de lämpade juridiska dokumenten, avtal och bestämmelser, planer och överenskommelser, mellan alla era nationer involverade i avslöjandeprocessen färdiga. Det sista hindret för att stoppa införandet av dessa planer har tystats ned. Detta betyder inte att det inte kan dyka upp andra planer från Illuminati för att försöka med en annan avledning från det slutliga handlandet av avslöjanden, men vi ser bara en klarsignal vid denna tid för att gå vidare. Då det inte finns någon tidtabell för denna process, och vi erbjuder er inte någon denna gång, så önskar vi att ni förbereder er själva för uppgifterna som ligger inför er och för det ändamål som ni har gjort er själva redo för under en så lång tid och till en så hög kostnad.

Inte alltför länge sedan var vi bekymrade över vad vi såg som en förhöjning av Illuminati kontrollerade aktiviteter, särskilt då det gäller kemispår och regeringsuppbrott bakom kulisserna i tredje världen länder. Detta förefaller att ha minskat på senare tid och vi finner oss själva tillbaka på vägen mot förväntningar av avslöjanden och första kontakt.

Från ett perspektiv av de som inte har haft någon förståelse alls av detta skulle det förefalla högst osannolikt att några som helst av dessa handlingar kommer att genomföras. Till och med för en del av er förefaller det så. Vi förstår hur trötta ni är på den berg-å-dalbana som har pågått med denna process av avslöjanden. Vi känner som så att det är nödvändigt att hålla er alla upplysta om alla utvecklingar då de händer, då ni är på framkanten av denna process. Detta betyder, tyvärr, att ni delar också med oss i vår besvikelse när processen inte går som planerat eller går in på ett sidospår på grund av någon händelse eller annan. Vi kunde lätt hålla allt detta från er och helt enkelt informera er efteråt vad som var på väg. Men ert involverande i denna process är väsentligt. Er intention hjälper för att skapa just den verklighet som ni finner er i för närvarande, en verklighet som är mycket närstående till avslöjanden och allt som det för med sig för mänskligheten.

Avslöjanden är ett modigt och otroligt steg för alla av era moderna ledare att ta idag. Vad det för med sig är svindlande. Ert samhälle kommer att förvandlas helt och hållet, men ni kommer att anpassa er för det är karaktären av er motståndskraft. Ni är unika i kosmos på detta sätt, särskilt med tanke på er kompakta form och ert tillstånd av minnesförlust. Det är i sanning ett under som vi aldrig upphör att förvåna oss över. Ni är i sanning storslagna och mäktiga spirituella varelser. Och vi gläder oss inför den tid när ni kommer att direkt förstå detta i egen person, utan väggarna av glömskhet, när vi alla kan stå tillsammans som bröder och systrar i vårt galaktiska sällskap.

Förbered er själva som alltid och var redo såsom om avslöjandena står för dörren, även om det inte skulle vara så. Ert handlande, era intentioner, kommer att forma er framtid. Vi står redo med er med detta mål i sikte. Undanhåll ingen i ert givande av kärlek, era hjärtan och er heliga ära.

Var i frid.


Channeller: HimmelsvandrarenSvensk översättning: Per Staffan  TranslationsFirst Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.